شمش

از 1 تا 1000 گرم با عیارهای 995 و 999.9

پلاک های تزئینی

از 1 تا 1000 گرم با عیارهای 995 و 999.9

سیم و مفتول طلا

جهت کارخانجات تولید زنجیر

تسمه

جهت کارخانجات تولید طلا

ورق

جهت کارخانجات تولید طلا